Statut kluba

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine broj  74/14) i članka 14. Zakona o sportu (Narodne novine broj:  71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16), Skupština Golf kluba ALBATROS, održana dana 17.03.2016.god. donijela je:

STATUT
GOLF KLUBA ALBATROS

I OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu i području djelovanja udruge; o zastupanju; izgledu pečata; o ciljevima, te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o ostvarivanju javnosti rada udruge; o članstvu i članarini; pravima, obvezama i odgovornosti te stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova; o unutrašnjem ustroju; o tijelima udruge, njihovom sastavu i načinu sazivanja sjednica, ovlastima, načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata te načinu sazivanja Skupštine u slučaju isteka mandata; izboru i opozivu likvidatora udruge; imovini i raspolaganju s mogućom dobiti; načinu stjecanja imovine; prestanku, te postupku s imovinom u slučaju prestanka udruge;o načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge te drugim pitanjima od značaja za udrugu.

Članak 2.
Naziv Kluba je: Golf klub ALBATROS.
Skraćeni naziv Kluba je: GK ALBATROS.
Sjedište Kluba je u Zagrebu. Odluku o adresi Kluba i promjeni adrese Kluba donosi Predsjednik kluba u pisanom obliku.
Klub djeluje na području Grada Zagreba.

Članak 3.
Golf klub ALBATROS je športska udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu. Golf klub ALBATROS je neprofitna pravna osoba.

Članak 4.
Klub ima znak.
Znak Kluba je: okruglog oblika promjera 35 mm u obrisima golf loptice u čijoj se sredini nalazi raskriljena ptica albatros. Po obodu znaka upisan je skraćeni naziv kluba GK ALBATROS.

Članak 5.
Klub ima pečat.
Pečat Kluba je: pravokutnog oblika dimenzija 3×1,5cm s ispisanim tekstom: GOLF KLUB ALBATROS
Zagreb

Članak 6.
Klub zastupa predsjednik Kluba. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Kluba.

II CILJEVI I DJELATNOSTI KLUBA

Članak 7.
Klub je osnovan u cilju promocije, razvitka i unapređenja golf sporta u Gradu Zagrebu.

Članak 8.
Djelatnosti Kluba jesu:
–    planiranje rada i razvitka golf sporta;
–    organiziranje i provođenje redovitih sustavnih treninga članova radi pripreme za natjecanja;
–    poduka i trening djece i mladeži;
–    pripremanje svojih članova za sudjelovanje u sustavu gradske, županijske odnosno državne reprezentacije i sudjelovanje članova na natjecanjima;
–    upravljanje sportskim objektima kojih je klub vlasnik odnosno korisnik;
–    poduzimanje mjera i stvaranje uvjeta za unapređivanje stručnog rada;
–    ukupnom aktivnosti Kluba poticati razumijevanje i usvajanje etičkih vrijednosti kroz bavljenje sportom;

Članak 9.
Rad Kluba je javan. Javnost rada Kluba ostvaruje na načine utvrđene ovim Statutom, te:
–    pravodobnim izvještavanjem č1anova o radu Kluba i značajnim događajima, pisanim izvještajima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način;
–    putem sredstava javnog priopćavanja.

III ČLANSTVO U KLUBU

Članak 10.

Članom Kluba može postati svaki državljanin Republike Hrvatske i strani državljanin.

Članak 11.
Članom Kluba se postaje upisom u Registar članova koji vodi tajnik Kluba. Registar članova vodi se u elektronskom obliku, te sadrži slijedeće podatke o članovima:
–    ime i prezime,
–    datum rođenja,
–    OIB,
–    e-mail adresu,
–    broj telefona,
–    HCP,
–    datum pristupanja Klubu,
–    datum prestanka članstva u Klubu.

Popis članova uvijek je dostupan na uvid svim članovima i nadležnim tijelima na njihov zahtjev.

Članak 12.
Članovima Kluba izdaje se članska iskaznica.
Izgled, sadržaj i način izdavanja članske iskaznice utvrđuje  Predsjednik kluba posebnom odlukom.

Članak 13.
Predsjednik Kluba određuje iznos članarine za svaku tekuću godinu, najkasnije do 31. siječnja tekuće godine.

Članak 14.
Prava i obveze članova su:
–    plaćanje č1anarine
–    bavljenje sportskom aktivnošću,
–    sudjelovanje u upravljanju poslovima Kluba,
–    čuvanje i podizanje ugleda Kluba,
–    čuvanje materijalnih dobara i izvršavanje preuzetih obveza.

Članak 15.
Članstvo u Klubu prestaje:
–    dragovoljnim istupom,
–    neplaćanjem članarine,
–    isključenjem.
Član se briše iz Registra članova bez posebne odluke ako do konca godine ne plati članarinu za tekuću godinu.
Odluku o isključenju člana iz Kluba donosi Predsjednik kluba. Isključeni član ima pravo u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Kluba. Skupština je dužna donijeti odluku o žalbi u roku od 30 dana računajući od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Kluba o žalbi je konačna.

Članak 16.
Klub se može udružiti u sportski savez i u druge sportske asocijacije. Odluku o udruživanju donosi Skupština.

IV TIJELA KLUBA

Članak 17.
Tijela Kluba su:
–    Skupština
–    Predsjednik
–    Stegovna komisija.

Članak 18.
Skupština je najviše tijelo upravljanja Klubom. Skupštinu sačinjavaju svi poslovno sposobni  članovi Kluba. Punoljetne osobe lišene poslovne sposobnosti mogu sudjelovati u radu skupštine i odlučivati na skupštini putem zakonskog zastupnika / skrbnika. Maloljetne osobe do 14 godina života imaju pravo prisustvovati Skupštini, no nemaju pravo odlučivanja na Skupštini. Maloljetne osobe s navršenih 14 godina života mogu odlučivati na Skupštini uz pisanu suglasnost zakonskog zastupnika ili skrbnika.

Članak 19.
Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna.
Skupština redovito zasjeda najmanje jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica skupštine održava svake četiri godine.
Sjednice skupštine saziva Predsjednik Kluba na vlastitu inicijativu.
U odluci o sazivanju skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.
Predsjednik je dužan sazvati sjednicu skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Skupštine. U svom zahtjevu za sazivanje skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.
Ako Predsjedništvo ne sazove sjednicu skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovog članka, sazvat će je predlagatelj.
U slučaju isteka mandata Predsjednika kluba, Skupštinu sazivaju bilo koja 3 člana Kluba koji su upisani u Registar članova, prije isteka mandata Predsjednika Kluba.

Članak 20.
Skupštini predsjedava predsjednik Kluba. U slučaju odsutnosti predsjednika Kluba, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti osobu koja će predsjedavati sjednicom.
O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Kluba. Zapisnik potpisuje Predsjednik Skupštine.

Članak 21.
Skupština odlučuje pravovaljano ako je prisutno najmanje 7 članova Skupštine kluba, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.

Članak 22.
Skupština Kuba:
–    utvrđuje politiku razvitka Kluba;
–    donosi i mijenja Statut Kluba;
–    donosi financijski plan i završni račun;
–    donosi i mijenja Program rada;
–    donosi druge akte i odluke važne za rad Kluba;
–    bira i razrješuje dužnosti predsjednika Kluba;
–    razmatra i usvaja izvješća o radu Kluba;
–    daje smjernice za rad Kluba;
–    osniva i imenuje odbore, komisije i slična tijela prema potrebi, te im utvrđuje zadatke;
–    odlučuje o prestanku rada Kluba;
–    bira i opoziva članove Stegovne komisije;
–    obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom.

PREDSJEDNIK KLUBA

Članak 23.
Izvršne funkcije i druge poslove utvrđene ovim Statutom obavlja Predsjednik Kluba.

Članak 24.
Predsjednik:
–    zastupa Klub
–    pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Skuptšine;
–    rukovodi radom Skupštine;
–    vodi poslove Kluba sukladno odlukama Skupštine;
–    odgovoran je Skupštini za podnošenje prijedloga godišnjeg financijskog izvještaja;
–    sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun Kluba;
–    dostavlja Zapisnik sa redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga;
–    bira i imenuje tajnika Kluba;
–    bira i imenuje blagajnika Kluba;
–    saziva Skupštinu Kluba;
–    utvrđuje prijedlog Programa rada i Statuta koji podnosi
Skupštini na razmatranje i prihvaćanje:
–    utvrđuje prijedloge programa djelatnosti i rada
–    brine o izvršenju usvojenog Programa rada i provedbi odluka Skupštine Kluba;
–    upravlja imovinom Kluba;
–    podnosi izvješća o radu Skupštine Kluba;
–    imenuje komisije i slična tijela prema potrebi im određuje zadatke;
–    obavlja i druge poslove predviđene zakonom, Statutom i općim aktima Kluba.

Članak 25.
Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini. Predsjednik podnosi Skupštini godišnje izvješće o svom radu. Mandat Predsjednika traje četiri godine.
Članak 26.
Predsjednika Kluba bira Skupština na mandat od 4 godine.

TAJNIK KLUBA

Članak 27.
Tajnika Kluba bira i imenuje Predsjednik na mandat od 4 godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova Kluba. Tajnik Kluba vodi Registar članova.

STEGOVNA KOMISIJA

Članak 28.
Članovi Kluba stegovno odgovaraju za povredu svojih članskih dužnosti utvrđenih Statutom ili drugim aktima. Stegovni postupak provodi stegovna komisija, sastavljena od tri člana, koje bira i opoziva Skupština. Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka može podnijeti Predsjednik ili najmanje 1/10 članova Skupštine. Mandat članova Stegovne komisije traje 4 godine.
U stegovnom postupku mogu se izreći sljedeće stegovne mjere:
– opomena
– isključenje iz Kluba.
Odluke se donose većinom glasova članova Stegovne komisije.

Članak 29.
Protiv odluke stegovne komisije može se, u roku od 15 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalba Skupštini.
Skupština je dužna riješiti žalbu u roku od 30 dana od dana dostave žalbe.

Članak 30.
Za rad u pojedini područjima djelovanja Kluba, Skupština ili Predsjedništva mogu osnovati stalne i povremene komisije ili druga radna tijela.
Odlukom o osnivanju komisije ili radnih tijela utvrđuju se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornosti za obavljanje poslova.

V IMOVINA KLUBA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

Članak 31.
Imovinu Kluba čine :
–    novčana sredstva;
–    pokretne stvari;
–    nekretnine, te
–    prava i obveze Kluba

članak 32.
Klub stječe imovinu:
–    od članarine;
–    dobrovoljnih priloga i darova;
–    dotacija iz proračuna;
–    iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

članak 33.
Izvješće o materijalno-financijskom poslovanju  Predsjednik podnosi Skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

VI PRESTANAK RADA KLUBA

Članak. 34.
Klub prestaje s radom u slučajevima predviđenim zakonom
U slučaju prestanka rada Kluba imovina će pripasti Gradu Zagreb.
U slučaju prestanka rada temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku djelovanja Kluba dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Kluba.

Članak 35.

Likvidatora Kluba imenuje i opoziva Skupština iz redova članova Kluba. Likvidator zastupa Klub u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Kluba do okončanja postupka likvidacije i brisanja ili registra udruga.

VII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 36.
Statut kluba donosi Skupština većinom glasova nazočnih članova Skupštine kluba nakon provedene rasprave.

Članak 37.
Tumačenje odredba ovog Statuta daje Skupština Kluba.
Tumačenje drugih akata daje Predsjednik Kluba.

U Zagrebu, 17.03.2016.g.

PREDSJEDNIK KLUBA